ជើងខ្វេកុមារបាត់ដំបង clubfoot children’s battambang

សួរស្តីប្រជាប្រិយមិត្តទាំងអស់ ដែលចូលចិត្តទស្សនា វីដេអូខ្លី ៗ បែបវិទ្យាសាស្រ្ត ។ នេះជាវីធីព្យាបាល បែប សកល ទៅលើជើងខ្វេពីកំណើត ។ គ្រប់ករណីទារក ដែលយើងរកឃើញ ប្រាកដ ពិតជាមានជើងខ្វេ។ នេះជាវីដេអូទារក ដែលយើងរកឃើញជើងខ្វេទាំង 2 តាំងពីកំណើតនៅពេលមើលអេកូក្នុងពោះម្ដាយក្នុងចន្លោះ 4 ខែ 7 ខែ 8 ខែ

ទារក ខូចតំរងនោម ក្នុងផ្ទៃពោះម្តាយ អេកូណុបសុដេត

ស្វាគមន៍ ការចូលរួម មើលវីដេអូ បែបវិទ្យាសាស្រ្ត ។ ពីទារកក្នុងផ្ទៃពោះម្តាយ មានការកកើតភាពមិនប្រក្រតី សរីរៈ សរីរាង្គ ខាងក្នុង ឬ ខាងក្រៅ មានការវិវត្តន៍ ក្នុងស្បូនម្តាយមិនលូតលាស់ បានល្អដូចទារកប្រក្រតីធម្មតានោះទេ ។ បានន័យថា វាទៅរកការខូច សរីរៈគ្រឿងក្នុង របស់ទារក ពេលលូតលាស់ធំធាត់ ក្នុងផ្ទៃពោះម្តាយ រហូតដល់ពេលកើតចេញពីកំណើត ។ យើងខ្ញុំវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញ

Down Sydrome

សូមស្វាគមន៍ មកកាន់ វីដេអូ អេកូ ណុប សុដេត នោះទទួលបានដំណឹង ឬ ពត៌មាន បែបវិទ្យាសាស្រ្ត ពីការកកើត ទារក ដែលបញ្ជាក់ថាមានសភាពធម្មតា ឬ មិនប្រក្រតី ។ ដូចនេះ ទារក មួយក្នុងផ្ទៃម្តាយ ដែលកំពុងលូតលាស់ រហូត ដល់គ្រប់ខែ គឺមានភាពមិនប្រក្រតី ដោយ ខូចក្រូម៉ូសូម