ទារក បាញ់នោម ក្នុងផ្ទៃពោះម្តាយ អេកូណុបសុដេត

នេះជាទារកអាយុ 32 អាទិត្យ 5 ថ្ងៃដែលកំពុងពិនិត្យទៅលើសរីរាង្គភេទ ឃើញ. ប្លោក នោម មានដែលគ្រាប់ពងស្វាស ទាំងពីរ ស្ថិតនៅក្នុងប្លោកនោម សងខាង និង តួនៃលិង្គ ដែលកំពុងតែបាញ់នោមបញ្ចេញមកក្រៅចូលទៅក្នុងទឹកភ្លោះ ។
សូមអរគុណ

https://doctor-4357.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://goo.gl/maps/MsXH9xDnsR1i75H68
http://echonopsodeth.com/blog/

This 32-week-5 days old baby who is examining the genitalia, the bladder, has both testicles located on both sides of the bladder and the body of the penis that is urinating out into the amniotic fluid.
Thank you

https://doctor-4357.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://goo.gl/maps/MsXH9xDnsR1i75H68
http://echonopsodeth.com/blog/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *