អេកូណុបសុដេត ជើងខ្វេកុមារបាត់ដំបង

ក្រុមព្យាបាលជើងខ្វេ កុមារបាត់ដំបង បង្ហាញសកម្មភាពទូទៅ លើការយកចិត្តទុក្ខដាក់ របស់ មាតាបិតា ដែលមាន កូន តូច ៗ ឬ តាំងពីកំណើតគភ៌ ក្នុងផ្ទៃពោះម្តាយ រហូតកើតចេញពីផ្ទៃពោះ ម្តាយ ក្នុងកំឡុង ៧ ថ្ងៃ ។ បានទទួលការព្យាបាល ដោយយកចិត្តទុកដាក់ ក្រុមព្យាបាលជើងខ្វេ វាយតំលៃ តួនៃប្រអប់ជើង កជើង និង កែងជើង ។ យើងអាចឲ្យគាត់មកពិនិត្យដើម្បីពិគ្រោះព្យាបាលជើងតម្រង់តាមរបៀបបច្ចេកទេសទំនើប Ponseti method ដែលជាទ្រឹស្ដីទំនើបអនុវត្តន៍ពត់ជើងខ្វេទូទាំងពិភព លោក។ ការព្យាបាលរបៀបនេះ មាននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបង ។

Google Map : https://www.google.com/maps/uv?hl=km&pb
echonopsodeth.com

         Battambang Children's Pediatric Foot Care Team presents a general activity on the care of parents with young children or from conception to birth within seven days. Carefully treated, the foot and ankle treatment team assess the foot and ankle body. We can have him come for a Ponseti method, which is a worldwide practice of bending legs. This type of treatment is available in Battambang referral hospital.

Google Map: https://www.google.com/maps/uv?hl=km&pb
echonopsodeth.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *