អេកូណុបសុដេត ទារកអាយុ៣២អាទិត្យ ក្នុងផ្ទៃពោះម្តាយ

https://youtu.be/bzcQ71lQWbI

ស្វាគមន៍ ប្រិយមិត្តទាំងអស់ការចូលរួម មើលវីដេអូ បែបវិទ្យាសាស្ត្រ ។ ពីទារកក្នុងផ្ទៃពោះម្តាយ មានការកកើតភាពមិនប្រក្រតី សរីរៈ សរីរាង្គ ខាងក្នុង ឬ ខាងក្រៅ មានការវិវត្តន៍ ក្នុងស្បូនម្តាយមិនលូតលាស់ បានល្អដូចទារកប្រក្រតីធម្មតានោះទេ ។ បានន័យថា វាទៅរកការខូច សរីរៈគ្រឿងក្នុង របស់ទារក ពេលលូតលាស់ធំធាត់ ក្នុងផ្ទៃពោះម្តាយ រហូតដល់ពេលកើតចេញពីកំណើត ។
យើងខ្ញុំវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញ ណុប សុដេត : បានពិនិត្យអេកូសាស្រ្ត រកឃើញ ទារកអាយុ ៣២ អាទិត្យក្នុងផ្ទៃពោះម្តាយ ពុំមានខូចសរីរះ ខាងក្នុងទេ ។ អាចបញ្ជាក់ថាទារក កើតចេញពីផ្ទៃពោះម្តាយ មានសុខភាពល្អ ។
ដូច្នេះសូម ឱពុក ម្តាយ ដែល កូនក្នុងផ្ទៃពោះ គួរទៅ អេកូសាស្ត្រ ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញ អោយបានត្រឺមត្រូវ ។ សូមអរគុណ

https://doctor-4357.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral

http://echonopsodeth.com/blog/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100043567791098
https://goo.gl/maps/MsXH9xDnsR1i75H68

https://doctor-4357.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral

Welcome all the fans to the sci-fi video. From an unborn baby, the mother develops internal or external organ abnormalities; the womb develops not as well as the normal baby. This means that it can cause damage to the baby’s organ when growing up in the womb until birth.
Our doctor Nopodeth : An autopsy found the 32-week-old baby in her mother’s womb was free of internal defects. It is possible that the baby was born to a healthy mother.
Therefore, parents of pregnant women should go to Ecuador with the right doctor. Thanks:

https://doctor-4357.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral

http://echonopsodeth.com/blog/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100043567791098
https://goo.gl/maps/MsXH9xDnsR1i75H68

https://doctor-4357.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *