អេកូណុបសុដេត បានបង្ហាញ រូបភាព បែប 2D Echo លើទារក 32 អាទិត្យ ក្នុងផ្ទៃពោះម្តាយ ដូចផ្លែឈើ

https://youtu.be/dkNSQSyKGTc

សូមស្វាគមន៍ វីដេអូ អេកូណុបសុដេត
អេកូណុបសុដេត បានបង្ហាញ រូបភាព បែប រូបភាពវេជ្ជសាស្ត្រ 2D Echo . លើទារក អាយុ 32 អាទិត្យ ក្នុងផ្ទៃពោះម្តាយ ។ ដោយយើង ប្រៀបធៀបសរីរាង្គភេទ កួនប្រុស ដូចផ្លែស្វាយចាន់ទី និង ភេទកូនស្រី ដួចផ្លែ កាហ្វេ ។ ដែលអាចអោយយើង ងាយមើលយល់ បញ្ជាក់ បានថា ជាកូនភេទ ប្រុស ឬ ស្រី ។
សូមអរគុណ

https://doctor-4357.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral

http://echonopsodeth.com/blog/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100043567791098
https://goo.gl/maps/MsXH9xDnsR1i75H68

Welcome to Echonopsodeth video 2D image echo echocardiography. On a 32-week-old baby in the mother’s womb. By comparing male genitalia such as manganese and female genitalia. That would make it easier for us to identify as male or female.
Thank you

https://doctor-4357.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral

http://echonopsodeth.com/blog/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100043567791098
https://goo.gl/maps/MsXH9xDnsR1i75H68

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *