អេកូណុបសុដេត របៀបមើល កូន ស្រី ឬ ប្រុស តាមបែបរូបភាពវេជ្ជសាស្រ្ត អេកូ 2D ultrasound

https://youtu.be/F_UQykmWn0s

អេកូណុបសុដេត បន្ទប់ពិនិត្យពិគ្រោះព្យាបាល បាត់ដំបង :
រូបភាព អេកូសាស្រ្ត 2D ultrasound រាងដូចគ្រាប់គ្រាប់កាហ្វេ កូនស្រី និង រាងដូចផ្លែ ស្វាយចាន់ទី កូនប្រុស .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *