អេកូណុបសុដេត ជើងខ្វេកុមារបាត់ដំបង

ក្រុមព្យាបាលជើងខ្វេ កុមារបាត់ដំបង បង្ហាញសកម្មភាពទូទៅ លើការយកចិត្តទុក្ខដាក់ របស់ មាតាបិតា ដែលមាន កូន តូច ៗ ឬ តាំងពីកំណើតគភ៌ ក្នុងផ្ទៃពោះម្តាយ រហូតកើតចេញពីផ្ទៃពោះ ម្តាយ ក្នុងកំឡុង ៧ ថ្ងៃ ។ បានទទួលការព្យាបាល ដោយយកចិត្តទុកដាក់ ក្រុមព្យាបាលជើងខ្វេ វាយតំលៃ តួនៃប្រអប់ជើង កជើង