ទារកជម្ងឺក្បាលរីកធំ ឬ ទឹកដក់សាថ់ខួរក្បាល

អេកូណុបសុដេត បន្ទប់ពិនិត្យ ពិគ្រោះព្យាបាល បាត់ដំបង សូមស្វាគមន៍ : លោក លោកស្រី មាតាបិតា ឳពុកម្តាយ ជីដូនជីតា កុងម៉ា ពូមីង បងប្អូន សាច់ញាត្តិទាំងឡាយ ដែលគ្រួសារខ្មែរយើង ទាំងអស់ បានស្គាល់កុមារ ឬ ក្មេង ៗ មានក្បាលធំ ( ទំលាប់ចាស់ៗ បុរាណ ហៅអាក្បាលធំ រៀនពូកែ គឺក្មេងនេះមានសុខភាពសាច់ខួរក្បាលល្អធម្មតា ) ។ តែពេលនេះយើងខ្ញុំចង់អោយស្គាល់ទារក ឬ កុមារ ឬ ក្មេងៗ មានជម្ងឺក្បាលរីកធំ ពីកំណើត ( hydrocephalus ) នេះវិញម្តង យើងដឹងបានតាមរយៈបែបបច្ចេកវិទ្យាវិសាស្រ្ត ទើបបានដឹងទារកកំពុងនៅក្នុងផ្ទៃពោះម្តាយ ( ភាសាទូទៅនិយាយថា ក្បាលធំ ឬ ដក់ទឹកខួរក្បាល ) ។ ដែលសព្វថ្ងៃបានបង្ហាញតាមរយះគាត់កំពុងបង្កើតកូន ឬសំរាលកូន ជាពិសេសចំពោះស្រ្តីជាម្តាយខ្លះ មិនមានការយល់ដឹងមកមើលអេកូសាស្រ្ត ដើម្បីឆែកសុខភាពកូន ឬ ទារក ។ ហេតុដូចនេះសូមមើល និង ពិចារណា វីដេអូ អេកូណុបសុដេត ដូចខាងក្រោមនេះ : សំណួរ : ១-តើទារកទូទៅ មានទឹកដក់សាច់ខួរក្បាល គ្រប់ទារកក្នុងផ្ទៃពោះម្តាយ គ្រប់ទារកមែនឬទេ ? ២-តើទារកទូទៅ មានទឹកដក់សាច់ខួរក្បាល ធ្ងន់ធ្ងរគ្រប់ទារក រហូតដល់ថ្ងៃគ្រប់ខែមែនឬទេ ? ៣-តើទារកទូទៅ មានទឹកដក់សាច់ខួរក្បាល ធ្ងន់ធ្ងរគ្រប់ទារកទាំងប៉ុន្មាន មានហានិភ័យ ឬផលលំបាក ក្នុងផ្ទៃម្តាយដែរឬទេ ? ចំលើយ : គឺមានអ្នកជំនាញទើបឆ្លើយបាន . ECHO Nop Sodeth Cabinet’s Welcome to Battambang Cabinet : Ladies and gentlemen, parents, grandparents, cousins, aunts, uncles, cousins, all of our Cambodian families Get to know a child or child with a big head (the old custom is to call a big head a good learner, this child has normal brain health). But now we want to get to know the baby or children or children with congenital head disease (hydrocephalus), we know through the technology just know the baby is in the womb (common language says Big head or brain). Nowadays, it is shown that she is giving birth or giving birth, especially for some mothers who do not have the understanding to come to the ultrasound to check the health of the baby or baby. Therefore, watch and consider the following Echo Nop Sodet video: Question: 1. Does the general baby have cerebral palsy in all fetuses in the mother’s womb? Every baby, right? 2- Does the general baby have severe cerebral palsy in all infants until the first day of each month? 3. Does the general baby have severe cerebral palsy? Are all the babies at risk or difficult in the womb? Answer: Only an expert can answer.

Echo Nop Sodeth received a consultation with a 32-year-old woman. She was pregnant with twins (twins) at 13 weeks (3 months) who became pregnant for the first time. He came in for an ultrasound scan on Monday, September 1, 2020 at 1:45 p.m. While examining twins, each of whom has a problem with Nuchal Translucency up to 5 mm (NT> 5 mm), which is the world’s most widely used medical science language. Down Syndrome or Trisomy 21 or Chromosome 21 or in ancient Khmer called dehydrated people after birth.
If you are a modern parent, you should have a general understanding of conception from infancy to several months to make sure your baby is healthy and free of any serious abnormalities. It is natural for a baby to be born into a mother’s womb so often that the mother could not have imagined that the baby would develop an egg (Oeuf), then an embryo, and then a fetus (Fetus). Grows up to full moon. Due to the complex causes of chromosomal tissue or cell development. There are 23 pairs of chromosomes, or 46 pairs, while a newborn baby with Down Syndrom has 47 chromosomes. Because this is a disease caused by genetics (Genetics) that causes children to have developmental delays and abnormal mental and physical abnormalities.
Do not hear and hear people say that there is water in the neck until the water is thick, which doctors measure the water> 2 mm to> 3.5 mm, then called a disease (Down syndrome or Down Syndrome. Trisomi 21) That is why we should all be afraid. More precisely, all the doctors he analyzed and told during the ultrasound examination found that our fetus has a thick neck water thicker than> 4 mm to> 5 mm, so it is called Down Syndrome = Down Syndrome is definitely there (Trisomy 21: Trisomy 21 or dehydration after birth). In addition, doctors obstetricians & antenatal pathologists, bloods testing, and amniocentesis tests need to be more specific about genetics and DNA for fetal development. The womb is better, the family is more likely.
Therefore, men and women who are parents should analyze the disease of the fetus and ectopic pregnancy with a doctor, he is a consultant for all the development and growth.
The progress of the fetus or fetus until birth, we believe that there is or does not have Down Syndrome (Down Syndrome) of the baby.
Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *