ទារកទឹកសាច់ខួរក្បាលធ្ងន់ធ្ងរ

អេកូណុបសុដេត បន្ទប់ពិនិត្យ ពិគ្រោះព្យាបាល បាត់ដំបង សូមស្វាគមន៍ : អស់លោក លោកស្រីអ្នកនាង កញ្ញា មាតាបិតា ឳពុកម្តាយ ជីដូនជីតា កុងម៉ា ពូមីង បងប្អូន សាច់ញាត្តិទាំងឡាយ ដែលគ្រួសារខ្មែរយើងទាំងអស់ បានស្គាល់កុមារ ឬ ក្មេង ៗ មានក្បាលធំ ( ទំលាប់ចាស់ៗ បុរាណ ហៅអាក្បាលធំ រៀនពូកែ គឺក្មេងនេះមានសុខភាពសាច់ខួរក្បាលល្អធម្មតា ) ។ តែពេលនេះយើងខ្ញុំចង់អោយស្គាល់ទារក ឬ កុមារ ឬ ក្មេងៗ មានជម្ងឺក្បាលរីកធំ ពីកំណើត ( hydrocephalus ) នេះវិញម្តង យើងដឹងបានតាមរយៈបែបបច្ចេកវិទ្យាវិសាស្រ្ត ទើបបានដឹងទារកកំពុងនៅក្នុងផ្ទៃពោះម្តាយ ( ភាសាទូទៅនិយាយថា ក្បាលធំ ឬ ដក់ទឹកខួរក្បាល ) ។ ដែលសព្វថ្ងៃបានបង្ហាញតាមរយះគាត់កំពុងបង្កើតកូន ឬសំរាលកូន ជាពិសេសចំពោះស្រ្តីជាម្តាយខ្លះ មិនមានការយល់ដឹងមកមើលអេកូសាស្រ្ត ដើម្បីឆែកសុខភាពកូន ឬ ទារក ។ ហេតុដូចនេះសូមមើល និង ពិចារណា វីដេអូ អេកូណុបសុដេត ដូចខាងក្រោមនេះ : សំណួរ : ១-តើទារកទូទៅ មានទឹកដក់សាច់ខួរក្បាល គ្រប់ទារកក្នុងផ្ទៃពោះម្តាយ គ្រប់ទារក មែន ឬទេ ? ២-តើទារកទូទៅ មានទឹកដក់សាច់ខួរក្បាល ធ្ងន់ធ្ងរគ្រប់ទារក រហូតដល់ថ្ងៃគ្រប់ខែមែនឬទេ ? ៣-តើទារកទូទៅ មានទឹកដក់សាច់ខួរក្បាល ធ្ងន់ធ្ងរគ្រប់ទារកទាំងប៉ុន្មាន មានហានិភ័យ ឬផលលំបាក ក្នុងផ្ទៃម្តាយដែរឬទេ ? ចំលើយ : គឺមានអ្នកជំនាញទើបឆ្លើយបាន . Echonopsodeth Cabinet’s Welcome to Battambang Cabinet : Ladies and gentlemen, parents, grandparents, cousins, aunts, uncles, cousins, all of our Cambodian families Get to know a child or child with a big head (the old custom is to call a big head a good learner, this child has normal brain health). But now we want to get to know the baby or children or children with congenital head disease (hydrocephalus), we know through the technology just know the baby is in the womb (common language says Big head or brain). Nowadays, it is shown that she is giving birth or giving birth, especially for some mothers who do not have the understanding to come to the ultrasound to check the health of the baby or baby. Therefore, watch and consider the following Echo Nop Sodeth video: Question: 1. Does the general baby have hydrocephalus in all fetuses in the mother’s womb? Every baby, right? 2- Does the general baby have severe hydrocephalus in all infants until the first day of each month? 3. Does the general baby have severe hydrocephalus ? Are all the baby at risk or difficult in the womb? Answer: Only an expert can answer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *